تغییر اقلیم و شیلات

 • امنیت غذایی دریایی

 • تاثیر بر ذخایر آبزیان

 • تنوع زیستی آبزیان

 • بهداشت آبزیان و بیماریها

 • آبزی پروری

 • پدیده کشند قرمز

 • جنگلهای حرا

 • خشکسالی، برداشت و شیرین سازی آب

پیش بینی تغییر اقلیم

 • نقش تکنولوژی  و عوامل انسانی در ایجاد تغییر اقلیم

 • نقش منابع انرژی تجدید پذیر بر گرمایش زمین

 • تغییر سطح دریا

 • تغییر اقلیم  و هواشناسی دریایی

 • مدلسازی و تشخیص در زمان جاری و آینده

تغییر اقلیم و جنبه های مدیریتی - اقتصادی

 • راههای مدیریت تغییر اقلیم

 • تاثیرات اقتصادی تغییر اقلیم

 • تغییر اقلیم و توسعه پایدار

 • تغییر اقلیم  و اکوتوریسم

 • مدیریت مناطق ساحلی

 • بهداشت و سلامت مصرف کنندگان