لطفا چکیده مبسوط در فرمت Word 2007-2013 تهیه گردد

1.چکیده  فارسی

 

عنوان مقاله (قلم بی‌نازنین 14 سیاه وسط چین)

نویسنده اول1، نویسنده دوم2، نویسنده سوم3 (قلم بی‌نازنین 10 سیاه وسط چین)

1نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده اول (قلم بی‌نازنین 10 معمولی وسط چین)

2نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده دوم (قلم بی‌نازنین 10 معمولی وسط چین)

3نام دانشگاه / موسسه، ایمیل نویسنده سوم (قلم بی‌نازنین 10 معمولی وسط چین)

 

متن چکیده مبسوط (350 تا 500 کلمه) با قلم بی نازنین 12  شامل توضیحاتی درباره موضوع تحقیق مفاهیم اصلی، پیشینه، هدف و روش و نتایج تحقیق (یک پاراگراف بدون عناوین فرعی) و 3 تا 5 کلید واژه است. چنانچه تحقیق شما هنوز به پایان نرسیده است بر مبانی نظری تکیه کنید و نتایج مورد انتظار خود را به صورت فرضیه یا پیش­بینی یا هدف مطرح نمایید. در چکیده  مبسوط می­توانید به اختصار از نقل قول و ارجاع­دهی در متن چکیده استفاده کنید. در کتاب همایش، چکیده های مبسوط به چاپ خواهد رسید.  تعدادی از مقالات منتخب برای چاپ در شماره ویژه مجله علمی شیلات انتخاب خواهند شد که می بایست متن کامل مقاله بر اساس فرمت مجله مذکور تهیه گردد.

کلید واژه­ها: واژه اول، واژه دوم، واژه سوم، واژه چهارم، واژه پنجم

 

مراجع

1-  مقالات مجلات علمی:

Smith, J., Jones, M. and Houghton, L., 1999. Future of health insurance. The New England Journal of Medicine, 965:325-329.

2-  کتاب:

South, J. and  Blass, B., 2001. The future of modern genomics. Blackwell, London, UK.350p.

4- مقاله ارائه شده در کنفرانس:

Chung, S. and Morris, R.L., 1978. Isolation and characterization of  plasmid deoxyribonucleic acid from Streptomyces fradiae. Paper presented at the 3 rd international symposium on the genetics of industrial microorganisms, University of Wisconsin, Madison, 4-9 June 1978.

 5 – بانک اطلاعاتی روی شبکه:

Health wise Knowledgebase, 1998. US Pharmacopeia, Rockville. http:// www.healthwise.org. Cited 21 Sept, 1998.