حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
ISC
SID
CIVILICA
استانداری استان هرمزگان
دانشگاه پیام نور بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
اداره کل شیلات استان هرمزگان
دانشگاه زنجان
جهاد کشاورزی استان هرمزگان
پارک علم و فناوری استان هرمزگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
انجمن ماهی شناسی ایران
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
دانشگاه شیراز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
دانشگاه گیلان
دانشگاه شهید بهشتی
پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه شهر کرد
سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی
دانشگاه علوم  کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
حمایت کننده طلایی
جهاد دانشگاهی استان هرمزگان