حمایت کنندگان اصلی
حمایت کننده الماس
استانداری استان هرمزگان
دانشگاه پیام نور بندرعباس
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
دانشگاه هرمزگان
اداره کل هواشناسی استان هرمزگان
اداره کل حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
اداره کل شیلات استان هرمزگان
دانشگاه زنجان
جهاد کشاورزی استان هرمزگان
پارک علم و فناوری استان هرمزگان
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان هرمزگان
اداره کل منابع طبیعی استان هرمزگان
انجمن ماهی شناسی ایران
دانشگاه تهران (دانشکده منابع طبیعی)
دانشگاه شیراز