اطلاعیه مهم : گواهی ارائه مقالات پوستری و سخنرانی صرفا برای افرادی که به صورت حضوری مقاله خود را ارائه دهند صادر خواهد شد.
1397-02-19

گواهی ارائه مقالات پوستری و سخنرانی صرفا برای افرادی که در همایش ثبت نام و بصورت حضوری مقاله خود را ارائه می کنند صادر خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم حضور در همایش چکیده مقاله مورد نظر از فهرست خلاصه مقالات نمایه شده حذف خواهد شد