انجمن ماهی شناسی حمایت علمی خود را از همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی اعلام نمودند
1396-11-03

انجمن ماهی شناسی حمایت علمی خود را از همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی اعلام نمودند