هزینه اقامت به ازای هر شب 500 هزار ریال می باشد
1397-02-12

در راستای رفاه حال شرکت کنندگان در همایش اجرایی تصمیم گرفت اقامت شرکت کنندگان در مهمانسرای تحت پوشش به ازای دریافت 500 هزار ریال به ازای هر شب اقامت را تقبل کند.ضروری است افراد متقاضی مبلغ مورد نظر را با توجه به محدودیت ظرفیت مهمانسرا تا تاریخ 20/ 2/ 97 به حساب شماره  777610842 به نام حساب کشاورزی به نام تمرکز وجوه درآمد اختصاصی نزد بانک کشاورزی یا شماره شبا 090160000000000777610842 IRبانک کشاورزی واریز و فیش واریز وتصویر فیش واریزی به ایمیل ذیل ارسال گردد.

info@pgoseri.ac.ir