نام و نام خانوادگی


عنوان سخنرانی

 

سازمان

پرفسور دکتر یوسف ثبوتی

تعهدات جمهوری اسلامی ایران در قبال کنوانسیون چارچوب سازمان ملل برای تغییر اقلیم

پژوهشکده تغییر اقلیم و گرمایش زمین دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه  زنجان- فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران

دکتر بهرو ابطحی

گرمایش جهانی و اقیانوس ها

پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی

دکتر بهروز لایقی

شناسایی و پیش بینی عددی پدیده های ناشی از تغییر اقلیم در دریاها واقیانوس ها

مرکز علوم جوی  سازمان هواشناسی کشور

دکتر افشین دانه کار

اثر تغییر اقلیم در تصمیم گیری های مدیریت منطقه ساحلی هرمزگان

دانشگاه تهران