اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
دکتر محمد پورکاظمی
رئیس اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
استاد- موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: pourkazemi [at] ifro.ir
تلفن: 0763333329
دکتر محمد صدیق مرتضوی
دبیر علمی همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی و عضو کمیته علمی
دانشیار- رئیس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
وب سایت: www.pgoseri.ac.ir
پست الکترونیکی: mseddiq1 [at] yahoo.com
تلفن: 0763333329
سیده لیلی محبی نوذر
دبیر اجرایی اولین همایش ملی تغییر اقلیم و اکوسیستم های آبی
استادیار- معاون پژوهشی- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
وب سایت: www.pgoseri.ac.ir
پست الکترونیکی: lmohebbi [at] yahoo.com
راضیه لک
عضو کمیته علمی
رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی
وب سایت: www.gsi.ir
پست الکترونیکی: lak_ir [at] yahoo.com
تلفن: 0763333329
دکتر حسن صالحی
عضو کمیته علمی
سازمان شیلات ایران
وب سایت: www.shilat.com
پست الکترونیکی: hsalehi_ir [at] yahoo.com
تلفن: 0763333329
دکتر پروین فرشچی
عضو کمیته علمی
سازمان حفاظت محیط زیست
وب سایت: www.doe.ir
پست الکترونیکی: parvin.farshchi [at] gmail.com
تلفن: 0763333329
دکتر بهزاد لایقی
عضو کمیته علمی
رئیس مرکز علوم جوی سازمان هواشناسی کشور
وب سایت: www.irimo.ir
پست الکترونیکی: info [at] pgoseri.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر بهروز ابطحی
عضو کمیته علمی
رئیس پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
وب سایت: www.inio.ac.ir/
پست الکترونیکی: info [at] .ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر مصطفی جعفری
عضو کمیته علمی
مدیر برنامه راهبردی تغییر اقلیم سازمان تات و عضو موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور
وب سایت: ...........
پست الکترونیکی: info [at] pgoseri..ir
دکتر اسد الله خورانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه هرمزگان
وب سایت: www.hormozgan.ac.ir
پست الکترونیکی: khoorani [at] hormozgan.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر آرش جوانشیر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
وب سایت: utcan.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: arashjavanshir [at] ut.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر هادی پورباقر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
وب سایت: www.utcan.ut.ac.ir
پست الکترونیکی: poorbagher [at] ut.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر رقیه صفری
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه گرگان، دانشکده منابع طبیعی
وب سایت: www.gau.ac.ir
پست الکترونیکی: rsafari [at] gau.ac.ir.
تلفن: 07633348602
دکتر جاوید ایمان پور
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه گیلان دانشکده منابع طبیعی
وب سایت: www.guilan.ac.ir
پست الکترونیکی: javid_imanpoor [at] yahoo.com
تلفن: 07633348602
دکتر منصوره قائنی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد واحد اهواز
وب سایت: www.iauahvaz.ac.ir
پست الکترونیکی: mansoreh.ghaeni [at] gmail.com
تلفن: 07633348602
دکتر مرتضی یوسف‌زادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه هرمزگان
وب سایت: www.hormozgan.ac.ir
پست الکترونیکی: yousefzadi [at] hormozgan.ac.ir.
تلفن: 07633348602
دکتر منوچهر فرج زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه تربیت مدرس
وب سایت: www.modares.ac.ir
پست الکترونیکی: farajzam [at] modares.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر حسین عساکره
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه زنجان
پست الکترونیکی: asakereh [at] znu.ac.ir
دکتر محسن دهقانی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
وب سایت: www.iauba.ac.ir
پست الکترونیکی: dehghanism [at] sums.ac
دکتر لعبت تقوی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
وب سایت: www.srbiau.ac.ir
پست الکترونیکی: taghavi_lobat [at] yahoo.com
تلفن: 07633348602
دکتر مصطفی شریف روحانی
عضو کمیته علمی
عضو هیئت علمی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
وب سایت: www.areeo.ac.ir
پست الکترونیکی: mostafasharif [at] yahoo.com
تلفن: 07633348602
دکتر همایون حسین زاده
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: h_hosseinzadeh [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر یزدان مرادی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: y.moradi [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر سید امین الله تقوی مطلق
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.irfo.ir
پست الکترونیکی: .... [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر عباس متین فر
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: a_matinfar [at] hotmail.com
تلفن: 07633348602
دکتر نیما پورنگ
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: n_pourang [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر تورج ولی نسب
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: ifrsi [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر سید مرتضی مرتضایی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.ifro.ir
پست الکترونیکی: r_mortezaei [at] ifro.ir
تلفن: 07633348602
دکتر حسن نصر اله زاده ساروی
عضو کمیته علمی
پژوهشکده اکولوژی دریای خزر- عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.cserc.ifro.ir
پست الکترونیکی: hnsaravi [at] gmail.com
تلفن: 07633348602
دکتر فرشته سراجی
عضو کمیته علمی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
وب سایت: www.pgoseri.ac.ir
پست الکترونیکی: saraji20042000 [at] yahoo.ca
دکتر کیومرث روحانی
عضو کمیته علمی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان-عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.pgoseri.ac.ir
پست الکترونیکی: roohani2001ir [at] yahoo.com
تلفن: 07633348602
دکتر علی سالارپوری
عضو کمیته علمی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان-عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: www.pgoseri.ac.ir
پست الکترونیکی: salarpouri [at] pgoseri.ac.ir
تلفن: 07633348602
دکتر حسین عبدالحی
عصو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: info [at] ifro.ir
دکتر فراهم احمدزاده
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: info [at] sbu.ac.ir
دکتر خلیل قربانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info [at] gau.ac.ir
دکتر عبدالرسول ماهینی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: info1 [at] gau.ac.ir
دکتر شعبان شتابی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: info2 [at] gau.ac.ir
دکتر رسول قربانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پست الکترونیکی: info3 [at] gau.ac.ir
دکتر علیرضا میکائیلی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info4 [at] gau.ac.ir
دکتر فردین شالویی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شناسی دانشگاه شهر کرد
وب سایت: ---
پست الکترونیکی: info [at] sku.ac.ir
دکتر مهرداد فتح الهی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شناسی دانشگاه شهر کرد
پست الکترونیکی: info2 [at] sku.ac.ir
دکتر رسول زمانی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین شناسی دانشگاه شهر کرد
پست الکترونیکی: info3 [at] sku.ac.ir
دکتر ابراهیم رجب زاده
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info [at] erp.kmsu.ac.ir
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info [at] shirazu.ac.ir
دکتر شاپور کاکولکی
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: info1 [at] ifro.ir
دکتر آریا وزیرزاده
عضو کمیته علمی
عضو محترم هیات علمی گروه منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه شیراز
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info2 [at] shirazu.ac.ir
کمیته اجرایی
مهندس صالح دریانورد
عضو کمیته اجرایی
رئیس محترم سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] mpo-hr.gov.ir
دکتر علی رئوفی
عضو کمیته اجرایی
معاون محترم توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hormozgan.ir
مهندس علی باقرزاده
عضو کمیته اجرایی
رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان
وب سایت: hormozgan-agri-jahad.com
پست الکترونیکی: info [at] hormozgan-agri-jahad.com
مهندس سید پرویز محبی نوذر
عضو کمیته اجرایی
مدیر کل شیلات استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hpf.ir
مهندس سعید رنجبر
عضو کمیته اجرایی
مدیر کل محترم هواشناسی استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hormozganmet.ir
مهندس مجید وفادار
عضو کمیته اجرایی
مدیر کل محترم حفاظت محیط زیست استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hormozgan.doe.ir
مهندس عباس توکل
عضو کمیته اجرایی
مدیر امور اداری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info3 [at] ifro.ir
دکتر ابولفضل سپهداری
عضو کمیته اجرایی
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: info4 [at] ifro.ir
دکتر سهیل دادخواه
عضو کمیته اجرایی
رئیس محترم جهاد دانشگاهی هرمزگان
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info [at] jdhor.ac.ir
مهندس امین قصمی
عضو کمیته اجرایی
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
وب سایت: --
پست الکترونیکی: info [at] bfahormozgan.com
مهندس عبدالحمید حمزه پور
عضو کمیته اجرایی
مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب روستایی هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] abfarhor.ir
مهندس هوشنگ ملایی
عضو کمیته اجرایی
مدیر عامل محترم آب منطقه ای هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hrrw.ir
مهندس امید ذاکری
عضو کمیته اجرایی
مدیر کل محترم منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hormozgan.frw.org.ir
دکتر علی شهریاری
عضو کمیته اجرایی
رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] hormozgan.areeo.ac.ir
دکتر علی شهریاری
عضو کمیته اجرایی
رئیس محترم مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
پست الکترونیکی: info2 [at] hormozgan.areeo.ac.ir
مهندس عیسی باقرزاده
عضو کمیته اجرایی
مدیر کل محترم استاندارد استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info [at] insohr.ir
مهندس عباس منتظری
عضو کمیته اجرایی
معاون محترم بودجه سازمان برنامه و بودجه استان هرمزگان
پست الکترونیکی: info1 [at] mpo-hr.gov.ir
مهندس جواد دهقانی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info [at] pgoseri.ac.ir
دکتر محمدرضا زاهدی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info1 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس زهرا روشن
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info2 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس محمد شاهی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info3 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس الهه عباسی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: elaheabbassi [at] yahoo.com
مهندس حسین رامشی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info5 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس ناصر آقاجری
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info6 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس غلامعلی اکبرزاده
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info7 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس شیوا آقاجری
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info77 [at] pgoseri.ac.ir
دکتر سعید تمدنی
عضو کمیته اجرایی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info11 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس محمدرضا صادقی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info111 [at] pgoseri.ac.ir
کمیته داوران
دکتر بابک قائدنیا
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده میگوی کشور
پست الکترونیکی: ghaednia [at] isrc.ir​
کمیته اجرایی
دکتر محمد مومنی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info8 [at] pgoseri.ac.ir
دکتر ملیکا ناظمی
عضو کمیته اجرایی
عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info0 [at] pgoseri.ac.ir
دکتر سیامک بهزادی
عضو کمیته اجرایی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور -پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info58 [at] pgoseri.ac.ir
دکتر محمد درویشی
عضو کمیته اجرایی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات و علوم شیلاتی کشور-پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info69 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس عیسی کمالی
عضو کمیته اجرایی
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور -پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info48 [at] pgoseri.ac.ir
مهندس پروانه پیرشقویی
عضو کمیته اجرایی
پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info83 [at] pgoseri.ac.ir
کمیته داوری
دکتر شراره خدامی
داور
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: shkhodami [at] yahoo.com
دکتر محمود حافظیه
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: jhafezieh [at] ifro.ir
دکتر محمود رامین
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: mrifro [at] yahoo.com
دکتر مهناز ربانیها
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: rab.mahnaz [at] gmail.com
دکتر کیوان اجلالی خانقاه
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور -پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: k_ejlali [at] yahoo.com
دکتر حجت اله فروغی فرد
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور -پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: fourooghifard [at] yahoo.com
دکتر سید جلیل ذریه زهرا
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: zorrieh [at] yahoo.com
دکتر فریدون عوفی
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: f_owfi [at] yahoo.com
دکتر شهلا جمیلی
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: shahlajamili45 [at] yahoo.com
دکتر سهیل ایگدری
داور
عضو هیات علمی دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی
پست الکترونیکی: soheil.eagderi [at] ut.ac.ir
دکتر کامران رضایی
داور
دانشگاه تهران- دانشکده منابع طبیعی
پست الکترونیکی: krtavabe [at] ut.ac.ir
دکتر مهدی مریدی فریمانی
داور
دانشگاه شهید بهشتی
پست الکترونیکی: m_moridi [at] sbu.ac.ir
دکتر محمود سینایی
داور
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چابهار
پست الکترونیکی: oceanography.sina [at] gmail.com
دکتر سعید مرید
داور
عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: morid_sa [at] modares.ac.ir
دکتر ملیکا ناظمی
داور
عضو هیات علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور- پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: melikanazemi [at] yahoo.com
دکتر جاوید ایمان پور
داور
عضو هیات علمی- دانشگاه گیلان دانشکده منابع طبیعی
پست الکترونیکی: javid_imanpoor [at] yahoo.com
دکتر تورج ولی نسب
داور
عضو هیات علمی - موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور
پست الکترونیکی: ifrsi [at] ifro.ir
دکتر مصطفی شریف روحانی
داور
عضو هیئت علمی- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
پست الکترونیکی: mostafasharif [at] yahoo.com
دکتر فاطمه پیشه ورزاد
داور
دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
پست الکترونیکی: fatemeh.pishehvarzad [at] gmail.com
دکتر آرش جوانشیر
داور
عضو هیات علمی- دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
پست الکترونیکی: arashjavanshir [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی نادری
داور
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
پست الکترونیکی: mojtabanaderi1364 [at] yahoo.com
دکتر هادی پورباقر
داور
عضو هیات علمی- دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی
پست الکترونیکی: poorbagher [at] ut.ac.ir
دکتر حمیدرضا اسماعیلی
داور
عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه شیراز
پست الکترونیکی: info [at] shirazu.ac.ir
مصطفی علی نقی زاده
داور
عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور واحد بین الملل قشم
پست الکترونیکی: m.a.naghizadeh [at] gmail.com
هدایت اسدی
عضو کمیته داوری
کارشناس پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان
پست الکترونیکی: info36 [at] pgoseri.ac.ir